ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
ಕುಂದುಕೊರತೆ

ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಘಟಕಗಳು

ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಘಟಕ-೧
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಕೋಡ್ ಕಚೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
1 ಶ್ರೀ ಎನ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು lakshminarayana.2018@ka.gov.in ʻ080 28484515 28484518 ಘಟಕ-1, ೮ನೇ ಮೈಲಿ, ಅರ್‌ ವಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦ ೦೫೯
2 ಶ್ರೀಮತಿ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರ) (ಆ ಮತ್ತು ಲೆ) narayanamma.t@ka.gov.in ʻ080 28484515 28484518 ಘಟಕ-1, ೮ನೇ ಮೈಲಿ, ಅರ್‌ ವಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦ ೦೫೯
3 ಶ್ರೀ ಎಂ. ಮಹದೇವಯ್ಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) mahadevaih.m@ka.gov.in ʻ080 28484515 28484518 ಘಟಕ-1, ೮ನೇ ಮೈಲಿ, ಅರ್‌ ವಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦ ೦೫೯
4 ಶ್ರೀ ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ) srinivasa.v63@ka.gov.in ʻ080 28484515 28484518 ಘಟಕ-1, ೮ನೇ ಮೈಲಿ, ಅರ್‌ ವಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦ ೦೫೯
5 ಶ್ರೀ ವಿ. ಮುರಳಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) - ʻ080 28484515 28484518 ಘಟಕ-1, ೮ನೇ ಮೈಲಿ, ಅರ್‌ ವಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦ ೦೫೯
6 ಶ್ರೀ ಯುವರಾಜ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) yuvaraj.k62@ka.gov.in ʻ080 28484515 28484518 ಘಟಕ-1, ೮ನೇ ಮೈಲಿ, ಅರ್‌ ವಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦ ೦೫೯
               
ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಘಟಕ-೨
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಕೋಡ್ ಕಚೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
1   ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)   ʻ080 28484515 28484518 ಘಟಕ-೨, ೮ನೇ ಮೈಲಿ, ಅರ್‌ ವಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦ ೦೫೯
2 ಶ‍್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) jyothi.h9@ka.gov.in ʻ080 28484515 28484518 ಘಟಕ-೨, ೮ನೇ ಮೈಲಿ, ಅರ್‌ ವಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦ ೦೫೯
3 ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್‌ ಗರ್ದೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) (ಸ್ವ.ಪ್ರ)   ʻ080 28484515 28484518 ಘಟಕ-೨, ೮ನೇ ಮೈಲಿ, ಅರ್‌ ವಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦ ೦೫೯
4 ಶ್ರೀ ಡಿ. ವಾಸುದೇವನ್‌ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)   ʻ080 28484515 28484518 ಘಟಕ-೨, ೮ನೇ ಮೈಲಿ, ಅರ್‌ ವಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦ ೦೫೯
               
ಸರ್ಕಾರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮಳಿಗೆ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಕೋಡ್ ಕಚೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
1 ಶ್ರೀಮತಿ ಲತ ಬಿ. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) (ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ) latha.b26@ka.gov.in ʻ080 28484515 28484518 ಸರ್ಕಾರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮಳಿಗೆ, ೮ನೇ ಮೈಲಿ, ಅರ್‌ ವಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦ ೦೫೯
               
ಸರ್ಕಾರಿ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ವಿಕಾಸಸೌಧ ಘಟಕ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಕೋಡ್ ಕಚೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
1 ಶ್ರೀ ಎಸ್.‌ ವಿಶ್ವನಾಥ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು vishwa66@ka.gov.in ʻ080 22034967 22034977 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ೩ನೇ ತಳಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು
2 ಶ್ರೀ ವೈ ಎನ್.‌ ಕಿಶೋರ್‌ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) (ಸ್ವ.ಪ್ರ)   ʻ080 22034967 22034977 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ೩ನೇ ತಳಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು
3 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಲ್.‌ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ) ramakrishna.kl@ka.gov.in ʻ080 22034967 22034977 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ೩ನೇ ತಳಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತಾ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ಪೀಣ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಕೋಡ್ ಕಚೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
1 ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್‌ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) somashekar.ih@ka.gov.in ʻ080 28393440 28378335 ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತಾ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ಪೀಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560058
2 ಶ್ರೀ ತೇಜೋಮೂರ್ತಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)   ʻ080 28393440 28378335 ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತಾ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ಪೀಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560058
3 ಶ್ರೀಮತಿ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ) narayanamma.t@ka.gov.in ʻ080 28393440 28378335 ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತಾ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ಪೀಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560058

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 25-08-2021 03:10 PM ಅನುಮೋದಕರು: Director


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮುದ್ರಣ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ