ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಘಟಕಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ಘಟಕ-೧ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಕೋಡ್ ಕಚೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
1 ಶ್ರೀ ಎನ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು lakshminarayana.2018@ka.gov.in ʻ080 28484515 28484518 ಘಟಕ-1, ೮ನೇ ಮೈಲಿ, ಅರ್‌ ವಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ - ೫೬೦ ೦೫೯
2 ಶ್ರೀಮತಿ ಟಿ. ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆ ಮತ್ತು ಲೆ) narayanamma.t@ka.gov.in ʻ080 28484515 28484518 ಘಟಕ-1, ೮ನೇ ಮೈಲಿ, ಅರ್‌ ವಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ - ೫೬೦ ೦೫೯
3 ಶ್ರೀ ಎಂ. ಮಹದೇವಯ್ಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರ) mahadevaih.m@ka.gov.in ʻ080 28484515 28484518 ಘಟಕ-1, ೮ನೇ ಮೈಲಿ, ಅರ್‌ ವಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ - ೫೬೦ ೦೫೯
4 ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್‌ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) somashekar.ih@ka.gov.in ʻ080 28484515 28484518 ಘಟಕ-1, ೮ನೇ ಮೈಲಿ, ಅರ್‌ ವಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ - ೫೬೦ ೦೫೯
5 ಶ್ರೀ ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ) srinivasa.v63@ka.gov.in ʻ080 28484515 28484518 ಘಟಕ-1, ೮ನೇ ಮೈಲಿ, ಅರ್‌ ವಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ - ೫೬೦ ೦೫೯
6 ಶ್ರೀ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) thammaiah.66@ka.gov.in ʻ080 28484515 28484518 ಘಟಕ-1, ೮ನೇ ಮೈಲಿ, ಅರ್‌ ವಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ - ೫೬೦ ೦೫೯
7 ಹರೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) (ಹೆ. ಪ್ರ.)   ʻ080 28484515 28484518 ಘಟಕ-1, ೮ನೇ ಮೈಲಿ, ಅರ್‌ ವಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ - ೫೬೦ ೦೫೯
               
ಸರ್ಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ಘಟಕ-೨, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಕೋಡ್ ಕಚೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
1 ಶ್ರೀ ತೇಜೋಮೂರ್ತಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) thejomurthy.as@ka.gov.in ʻ080 28484515 28484518 ಘಟಕ-೨, ೮ನೇ ಮೈಲಿ, ಅರ್‌ ವಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ - ೫೬೦ ೦೫೯
2 ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ್‌ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) parshuram.64@ka.gov.in ʻ080 28484515 28484518 ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತಾ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ಪೀಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ - ೫೬೦ ೦೫೮
3 ಶ್ರೀಮತಿ ಬೃಂದ ಎ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ) brundha.a2@ka.gov.in ʻ080 28484515 28484518 ಘಟಕ-೨, ೮ನೇ ಮೈಲಿ, ಅರ್‌ ವಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ - ೫೬೦ ೦೫೯
4 ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.‌ ಲೀಲಾವತಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ) leelavathi.s@ka.gov.in ʻ080 28484515 28484518 ಘಟಕ-೨, ೮ನೇ ಮೈಲಿ, ಅರ್‌ ವಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ - ೫೬೦ ೦೫೯
ಸರ್ಕಾರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮಳಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಕೋಡ್ ಕಚೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
1 ಶ್ರೀಮತಿ ಲತ ಬಿ. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ) latha.b26@ka.gov.in ʻ080 28484515 28484518 ಸರ್ಕಾರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮಳಿಗೆ, ೮ನೇ ಮೈಲಿ, ಅರ್‌ ವಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ - ೫೬೦ ೦೫೯
               
ಸರ್ಕಾರಿ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ವಿಕಾಸಸೌಧ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಕೋಡ್ ಕಚೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
1 ಶ್ರೀ ಎಸ್.‌ ವಿಶ್ವನಾಥ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು vishwa66@ka.gov.in ʻ080 22034967 22034977 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ೩ನೇ ತಳಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ - ೫೬೦ ೦೦೧
2 ಶ್ರೀ ವೈ ಎನ್.‌ ಕಿಶೋರ್‌ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)   ʻ080 22034967 22034977 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ೩ನೇ ತಳಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ - ೫೬೦ ೦೦೧
3 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಲ್.‌ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ) ramakrishna.kl@ka.gov.in ʻ080 22034967 22034977 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ೩ನೇ ತಳಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ - ೫೬೦ ೦೦೧
4 ಶ್ರೀ ಕೆ. ಯುವರಾಜ್‌ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) yuvaraj.k62@ka.gov.in ʻ080 22034967 22034977 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ೩ನೇ ತಳಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ - ೫೬೦ ೦೦೧
ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತಾ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ಪೀಣ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಪಿ 57 ಇಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ 2022 (ಭಾಗ-1) ಬೆಂಗಳೂರು; ದಿನಾಂಕ: 07-02-2023ರ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತಾ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ಪೀಣ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಾಲಾಗಿದೆ.

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 12-07-2023 12:17 PM ಅನುಮೋದಕರು: Director


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮುದ್ರಣ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080